Beleidsplan 2022 07 10

Doelstelling art 2 Statuten

 1. Het realiseren van de herinrichting van de omgeving van het klooster te Ter Apel , ter revitalisering van het gebied en het realiseren van een betere samenhang tussen klooster en omgeving, waarbij cultuurhistorie de basis is.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De basis van het beleidsplan is omschreven in de “landschapsvisie omgeving klooster Ter Apel” in het programma van eisen (hoofdstuk 4) De initiatiefnemers tot de oprichting van onze stichting zijn Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en AA’S, Gemeente Westerwolde en de Stichting Museum Klooster Ter Apel.

2019/2020
 • Als eerste is er een bestuur samengesteld om een breed draagvlak te creëren waarin alle betrokkenen bij de herinrichting deel van het bestuur uitmaken, klooster, Boschhuis en de bewoners in en rond de enclave. Vaste deelnemers zijn vertegenwoordigers van SBB en de Gemeente Westerwolde, hoewel zij geen deel uitmaken van het bestuur.
 • De financiële middelen om te kunnen starten zijn ons ter beschikking gesteld door de Gemeente Westerwolde, Museum Klooster Ter Apel en SBB en later de Provincie Groningen.
 • In samenspraak met alle partijen is begonnen een schetsontwerp te maken vooruitlopend op het ontwerp n.a.v. de landschapsvisie. Begeleiding en uitvoering door LAOS Landschapsarchitectuur.
2021
 • Het schetsontwerp is in februari gepresenteerd en het definitieve ontwerp in april afgerond. Daarna is er een begroting gemaakt van alle uit te voeren werkzaamheden zoals samengevat in het “masterplan”. Sept 2021. Er is een onderzoek “tijdsmarkering in de ruimte” gestart om kunstwerken in het landschap te realiseren om verbreding en verdiepingsslag in de landschapsvisie gestalte te geven.
2022
 • Het rapport “ tijdsmarkering in de ruimte” zal in de 1e helft van 2022 gepresenteerd worden
 • Om de gelden voor realisering van het masterplan bijeen te krijgen is er overleg met de Gemeente Westerwolde, prov. Groningen, SBB, Mondrianfonds en het Gebroeders Hessefonds. Daarnaast zullen wij ons wenden tot Prins Bernard Cultuur fonds, Postcode loterij etc.
 • Ook zullen wij een verzoek indienen om de status van Culturele ANBI stichting te verkrijgen om het aantrekkelijker te maken voor bedrijven en particulieren om ons financieel te ondersteunen.
 • Wij hebben met SBB, gemeente Westerwolde overleg over vergunningen etc. als voorbereiding voor de realisatie van de herinrichting. Wij gaan er van uit dat in de loop van dit jaar gelden beschikbaar komen waardoor we in fases het plan kunnen realiseren.
 • Het Museum Klooster heeft rond het klooster inmiddels een bodemonderzoek met grondradar laten uitvoeren naar evt. archeologische schatten in de bodem.
 • Op grond van dit resultaat is er een subsidie beschikbaar gesteld door het Hesse fonds aan Museum klooster Ter Apel om door de Rijksuniversiteit Groningen een archeologisch onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor onze toekomstige werkzaamheden om de loop van de oude grachten terug te kunnen brengen.
 • De Gemeente Westerwolde heeft een bedrag van € 100.000,– toegezegd voor het centrumplan en het Hessefonds € 150.000,– voor het projectdeel Tijdmarkering in de ruimte.
 • Met de provincie Groningen zijn wij in overleg voor de financiering van het project Kanukjespad dat deel uit maakt van het educatieve project.
 • In nauw overleg met SBB en MKT zijn wij bezig om een toekomst bestendige eigendomsconstructie te realiseren waarbij MKT als erfpachter de grond eigendom van SBB langdurig kan beheren. Dit stelt ons in staat de benodigde gelden bij subsidie gevers te verkrijgen.
2023/2024
 • Vooralsnog ziet het er naar uit, gezien de tijd die nodig is om de benodigde gelden te verwerven en vergunningen te krijgen dat wij in 2023 met een deel van de projecten kunnen starten.
 • In het daarop volgende jaar zal er volop aan de uitvoering van de plannen gewerkt worden.
2025
 • Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zullen wij trachten het hele plan incl. kunstwerken uiterlijk 2025 gerealiseerd hebben.
 • Na realisatie, of een gedeeltelijke realisatie van onze opdracht zullen wij de stichting laten samengaan in een overkoepelende stichting met de stichting Museum Klooster Ter Apel of geheel opgaan in de stichting Museum Klooster Ter Apel ten einde onderhoud en instandhouding te kunnen waarborgen.