Beleidsplan 2022 08 29

Doelstelling art 2 Statuten

 1. Het realiseren van de herinrichting van de omgeving van het klooster te Ter Apel , ter revitalisering van het gebied en het realiseren van een betere samenhang tussen klooster en omgeving, waarbij cultuurhistorie de basis is.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De basis van het beleidsplan is omschreven in de “Landschapsvisie omgeving klooster Ter Apel” in het programma van eisen (hoofdstuk 4) De initiatiefnemers tot de oprichting van onze stichting zijn Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en AA’S, Gemeente Westerwolde en de Stichting Museum Klooster Ter Apel.

2019/2020
 • Als eerste is er een bestuur samengesteld om een breed draagvlak te creëren waarin alle betrokkenen bij de herinrichting deel van het bestuur uitmaken, klooster, Boschhuis en de bewoners in en rond de enclave. Vaste deelnemers zijn vertegenwoordigers van SBB en de Gemeente Westerwolde, hoewel zij geen deel uitmaken van het bestuur. Het Waterschap Hunze en AA’S is als adviseur betrokken bij de uitvoering van het waterproject
 • De financiële middelen om te kunnen starten zijn ons ter beschikking gesteld door de Gemeente Westerwolde, Museum Klooster Ter Apel en SBB en later de Provincie Groningen.
 • In samenspraak met alle partijen is begonnen een schetsontwerp te maken vooruitlopend op het ontwerp n.a.v. de landschapsvisie. Begeleiding en uitvoering door LAOS Landschapsarchitectuur.
2021
 • Het schetsontwerp is in februari gepresenteerd en het definitieve ontwerp in april afgerond. Daarna is er een begroting gemaakt van alle uit te voeren werkzaamheden zoals samengevat in het “masterplan”. Sept 2021. Er is een onderzoek “Tijdsmarkeringen in de ruimte” gestart om kunstwerken in het landschap te realiseren om verbreding en verdiepingsslag in de landschapsvisie gestalte te geven.
2022
 • De status van ANBI stichting is verkregen.
 • Wij hebben met SBB, gemeente Westerwolde overleg over vergunningen etc. als
  voorbereiding voor de realisatie van de herinrichting. In de loop van dit jaar zijn er gelden beschikbaar gekomen waardoor we in fases een start van het plan kunnen realiseren. De Gemeente Westerwolde heeft een bedrag van € 100.000,– toegezegd voor het centrumplan. Het Hessefonds heeft € 150.000,– voor het dit jaar gepresenteerde project “Tijdmarkeringen in de ruimte”  toegezegd, hierdoor kunnen we starten met de voorbereiding.
 • Het Museum Klooster heeft rond het klooster inmiddels een bodemonderzoek met
  grondradar laten uitvoeren naar evt. archeologische schatten in de bodem.
 • Op grond van dit resultaat is er een subsidie beschikbaar gesteld van € 50.000,–door het Hessefonds aan Museum klooster Ter Apel om door de Rijksuniversiteit Groningen een archeologisch onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit inmiddels uitgevoerd onderzoek zijn belangrijk voor onze toekomstige werkzaamheden om de loop van de oude grachten terug te kunnen brengen
 • De provincie Groningen en SBB hebben voor de financiering van het project Kanukjespad dat deel uit maakt van het educatieve project gelden ter beschikking gesteld. Het project is inmiddels in uitvoering en zal in de 2e helft van 2023 opgeleverd worden.
 • In nauw overleg met SBB en MKT zijn wij bezig om een toekomstbestendige
  eigendomsconstructie te realiseren waarbij MKT als erfpachter de grond eigendom van SBB langdurig kan beheren. Dit stelt ons in staat de benodigde gelden bij subsidiegevers te verkrijgen.
Vooruitblik
2023/2024
 • Vooralsnog ziet het er naar uit, gezien de tijd die nodig is om de benodigde gelden te verwerven en vergunningen te krijgen dat wij in 2023 met een deel van de projecten kunnen starten.
 • We zijn inmiddels, in nauwe samenwerking met het Museumklooster intensief op zoek naar algehele financiering van de projecten van klooster en kloosterenclave. Waarbij wij ons zelf als doel hebben gesteld, wil het project herinrichting kloosterenclave slagen, de financiering, of zicht hierop voor eind 2024 te rond moet zijn. Wij verwachten dan ook van de initiatiefnemers, tevens onze opdrachtgevers, de daarvoor benodigde middelen te krijgen.
2025/2026
 • Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zullen wij trachten het hele plan incl. kunstwerken uiterlijk 2026 gerealiseerd hebben.
 • Na realisatie, of een gedeeltelijke realisatie van onze opdracht zullen wij de stichting laten samengaan in een overkoepelende stichting met de stichting Museum Klooster Ter Apel of geheel opgaan in de stichting Museum Klooster Ter Apel ten einde onderhoud en instandhouding te kunnen waarborgen.